Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Klientów w związku z przygotowaniem, zawarciem i realizacją Umów rezerwacyjnych, przedwstępnych, deweloperskich

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Sformułowania stosowane w niniejszej klauzuli:

Administrator – MJM Conrada Sp. z o.o.

Klient – osoba fizyczna, której dane osobowe Administrator przetwarza w co najmniej jednym z podanych poniżej celów

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem danych osobowych Klienta jest MJM Conrada Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-347) przy ul. Wadowickiej 3B wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 0000509899
 2. Jak można się z nami kontaktować
  W sprawie przetwarzania danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pisemnie na wyżej wskazany adres lub mailowo na adres: daneosobowe@conrada27.pl
 3. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna
  Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu:
  • podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy rezerwacyjnej, przedwstępnej, deweloperskiej, zawarcia umowy a także jej prawidłowej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w tym finansowania inwestycji, zmian lokatorskich, wykończenia lokali, obsługi posprzedażowej;
  • konieczności spełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w tym obowiązków podatkowych, archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • wykonania prawnie uzasadnionego interesu administratora lub osób trzecich (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest odpowiedź na zadane pytania, utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja, przekazywanie danych do wewnętrznych celów administracyjnych, marketing produktów własnych, przeprowadzanie audytów oraz dochodzenie lub obrona roszczeń;
 4. Odbiorcy danych osobowych
  Odbiorcami danych osobowych są: podmiot świadczący usługi pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości, obsługi biurowej i obsługi księgowej, podmiot świadczący usługi informatyczne, dostawcy oprogramowania, firmy podwykonawcze, kancelarie notarialne, zewnętrzni audytorzy, kancelarie prawne, Banki, wspólnota mieszkaniowa, inne podmioty współpracujące w związku ze sprzedażą nieruchomości;
 5. Okres przechowywania danych
  Dane osobowe Klienta są przechowywane przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń. Dane rozliczeniowe przez okres wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności dotyczących przechowywania dokumentów księgowych i wypełniania zobowiązań podatkowych (tj. przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy). W niektórych przypadkach opartych na uzasadnionym interesie administratora dane będą przetwarzane do czasu trwania interesu lub wniesienia uzasadnionego sprzeciwu związanego ze szczególną sytuacją życiową Klienta;
 6. Przysługujące prawa
  • Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  • Klient posiada również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO;
 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  Dane osobowe Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 8. Czy podanie danych jest dobrowolne czy obligatoryjne
  Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić podjęcie działań przed zawarciem umowy, jej zawarcie a także prawidłową realizację;
 9. Źródło pochodzenia danych
  Dane osobowe zostały podane bezpośrednio przez Klienta. Jeżeli dane osobowe nie pochodzą bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą to znaczy, że zostały przekazane przez pośrednika w sprzedaży nieruchomości. Przetwarzane są dane zwykłe osób, których dane dotyczą niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy.

Zamieszkaj lub zainwestuj!

Kup mieszkanie

Napisz do nas!